واحد 4خوابه نزدیک به ساحل و خیابان بغداد مناسب شهروندی