واحد 4 خوابه با دید دریا و جزایر در منطقه BOSTANCI کادیکوی