واحد 3خوابه بازسازی شده در منطقه Erenköy جاده بغداد