واحد 2خوابه با نگهبانی و امکانات رفاهی در منطقه Bostancı