واحد 1 خوابه در رزیدانس لوکس منطقه کادیکوی با کلیه امکانات