ملک در ترکیه با قیمت روز دنیا همگام می باشد و این قیمت ملک در ایران هست که متاسفانه با توجه به نوسانات اقتصادی هر روز گرانتر می شود.