طبق قوانین جمهوری ترکیه شخص خارجی بابت خرید ملک مالیات به صورت اضافه تر نسبت به یک شهروند ترک پرداخت نمی نماید و هیچ فرقی بین یک شخص خارجی و یک شهروند ترک وجود ندارد.