قیمت ملک در درجه اول با توجه به نظر کارشناس، رنج منطقه، بنای آن و امکاناتی که ملک دارد ارزش گذاری می گردد و این موضوع صرفا مربوط به استانبول نبوده و در تمام دنیا به این منوال صورت می پذیرد .