به طور خلاصه سند زمینی که داخلش بنا احداث نشده است آبی رنگ و زمینی که داخلش ملک احداث شده است مثل آپارتمان مسکونی، قرمز رنگ است .