مجموعه ما با عقد قرارداد با بیش از ۴۰۰ پروزه ساختمانی و همچنین صدها فایل شخصی ساز در سراسر استانبول اعم از بخش اروپایی و آسیایی و پس از مشاوره اولیه با مشاورین آریا گروپ نسبت به ارائه پروزه ها و ملک های مورد نظر به خریداران محترم اقدام می نماید .