بیش از ۹۰ درصد از املاک معرفی شده به خریدار محترم به صورت کلید تحویل می باشد و ۱۰ درصد هم در صورت درخواست خریدار ( به دلیل ارزش افزوده و تسهیلات جاری ملک ) به صورت پیش خرید می باشد که تمامی املاک پیش خرید نیز دارای سند تفکیکی آماده بوده که به نام خریدار ثبت می گردد و در صورت تاخیر در تحویل ملک فوق توسط فروشنده ، ایشان ملزم به پرداخت جریمه تاخیر به خریدار می باشد و با توجه به این موضوع که در زمان خرید ملک کارشناسان ما حضور دارند تمامی موارد در قرارداد فی مابین ذکر می گردد و البته برای اطمینان بیشتر خریدار می توان قرارداد را در دفترخانه منعقد نمود.