• تابعیت و پاسپورت ترکیه پس از بررسی پرونده به شخص متقاضی داده می شود و پاسپورت ترکیه در ظرف ۳ ماه آماده می شود و به شخص تحویل داده می شود.
  • سفر بدون ویزا به ۱۱۷ کشور
  • به هیچ وجه شرط حضور ندارد
  • داشتن یکی از ۳۰ پاسپورت برتر در دنیا
  • پاسپورت ترکیه به مدت ۱۰ سال اعتبار دارد و تابعیت شما به صورت  مادام العمر تمدید می شود.