حداقل بودجه مورد نیاز برای خرید ملک در استانبول :

۱۳۰.۰۰۰ لیر