تحویل سند بسته به ملک خریداری شده بین ۱ روز الی ۲ روز متغیر می باشد.