با خرید ملک با سرمایه زیر ۲۵۰.۰۰۰ دلار به سرمایه گذار ، همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال اقامت اعطا گردیده و در صورت ۵ سال حضور در خاک ترکیه قابل تبدیل به اقامت دائم و شهروندی می باشد. شایان ذکر است جهت درخواست اقامت دائم و شهروندی ،حضور ۴ سال از ۵ سال در خاک ترکیه الزامی می باشد .