بله قطعا اقامت اخذ شده بابت خرید ملک قابل تمدید می باشد و بعد از ۵ سال در صورتی که در ترکیه حضور داشته باشید اقامت شما تبدیل به اقامت دائم شده و می توانید نسبت به دریافت شهروندی اقدام نمایید.