در صورتی که با مشاوره مجموع آریا اقدام به خرید ملک نمایید ، از آنجا که کلیه کارها و بررسی های حقوقی و قانونی آن صورت می پذیرد ، در زمان فروش ملک هیچگونه مشکلی در این خصوص نخواهید داشت .