بله به لحاظ قانونی محدودیتی برای خرید شراکتی به عنوان مثال یک دانگ و پنج دانگ وجود ندارد.