بیمه حوادث و زلزله جزو بیمه های اجباری هست که در زمان ثبت سند به نام خریدار در اداره اسناد ، بیمه DASK با مبلغ ناچیز ۲۰۰ الی ۳۰۰ لیر به صورت اجباری صورت می پذیرد.