خیر موکدا تاکید می گردد که هیچ تفاوتی مابین یک شهروند ترک و یک شخص خارجی چه بابت سند و چه به بابت امور حقوقی وجود ندارد.