تمامی خانه بصورت پیش فرض فاقد لوازم می باشد ولی در صورت درخواست خریدار امکان مبله کردن ملک مورد نظر چه ازطرف فروشنده و چه از طرف مجموعه آریا میسر می باشد.