برای خرید یا فروش ملک در استانبول چه با شخص خارجی و چه با شهروند ترک معامله صورت پذیرد نیاز به داشتن اقامت نمی باشد و انجام این موضوع صرفا با داشتن شماره مالیاتی امکان پذیر می باشد.