اولین ترن الکتریکی ساخت ترکیه روی ریل قرار گرفت .

وزیر صنایع ترکیه با اشاره به پتانسیل بالای ترکیه در زمینه تولید ترن اضافه کرد که هدف کشور ترکیه داشتن جایگاهی مهم در بازارهای جهانی است.