فرم مشخصات فردی
و درخواست همکاری با آریاگروپ

با سلام؛

تمایل شما به منظور همکاری با گروه آریا را ارج می نهیم؛ امیدواریم با شکل گیری این همکاری، زمینه های رشد و ارتقای دو جانبه
فراهم شود.
• صداقت شما در پاسخگویی موجب اعتماد طرفین خواهد بود.
• اطلاعات این فرم و رزومه شما به صورت محرمانه نزد گروه آریا باقی خواهد ماند.
• پیشاپیش از اینکه اعتماد می کنید و به همه پرسش ها به دقت پاسخ می دهید، سپاسگزاریم.

اسخدام در آریا گروپ

لطفا فرم استخدام پیش رو را با دقت، تکمیل نمایید.

مقایسه آگهی ها